SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 88
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent-hi macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.

Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.

Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques d'investigació estructural.

Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a investigacions estructurals i separacions.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer les propietats i aplicacions dels materials: propietats elèctriques, òptiques i magnètiques.

Conèixer estructura, aspectes químics i usos dels materials d’interès tecnològic: materials polímers, materials metàl·lics, materials ceràmics, materials compostos, nanomaterials.

Adquirir les destreses necessàries per a realitzar la caracterització de materials.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16