SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics: classe magistral on el professorat exposa i fonamenta els conceptes teòrics.

Ensenyaments pràctics: resolució de problemes i qüestions tipus pel professorat.

Tutories/seminaris:

  • Resolució en classe de problemes i qüestions per l’alumnat, mínimament guiats pel professorat.
  • Preparació en classe d’alguna tècnica no inclosa en el programa de continguts o aprofundir en una de les incloses de manera autònoma per part de l’estudiantat, guiat pel professorat. Aquest és un treball en grup.

Avaluació: activitats dirigides a comprovar en quina extensió l’estudiantat ha assolit les competències (genèriques i específiques) de l’assignatura i els conceptes teòrics i pràctics, mitjançant la realització de proves escrites: qüestionaris i altres tasques en l’aula virtual, realització d’una presentació sobre un article científic proposat pel professorat i/o una tècnica tractada en els seminaris, examen final.

Treball personal: resolució de problemes i qüestions no resoltes a classe, resposta als qüestionaris i lliurament de les tasques de l’aula virtual, preparació de l’examen final, estudi personal en general.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16