SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les eines informàtiques d'utilitat en la pràctica de la traducció inversa.

Ser capaç d'usar correctament els recursos lèxics i sintàctics de la Llengua B relacionats amb distints registres i gèneres.

Incrementar i consolidar la capacitat d'aplicar tècniques i estratègies de traducció adequades a la resolució de problemes de traducció inversa.

Familiaritzar-se amb les característiques pròpies de distints gèneres i registres en el text original en Llengua A, des d'un punt de vista contrastiu.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16