SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura Pràctiques Externes consisteix en la valoració, per part del tutor o tutora i de la coordinadora, d'una memòria realitzada per l’estudiantat segons les directrius i instruccions que consten en el model de memòria que proporcione cada tutor, d’acord amb el seu àmbit d’especialitat. Per a superar l'assignatura, és necessari obtenir almenys una qualificació de 5 en la memòria, i no obtenir un informe negatiu de la supervisió de l'entitat on es realitza l'estada.

Les competències que s'avaluaran variaran segons el perfil (consulteu l'apartat 4).

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16