TI0925 - Tecnologies de la Traducció

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG10 - Treball en un equip de caràcter interdisciplinari

CG11 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Treballar en un equip interdisciplinari i gestionar projectes en què participen distints tipus de professionals.

Ser capaç de recórrer a eines que faciliten l'emmagatzemament i l'organització de la informació i les traduccions i utilitzar-les amb eficiència.

Identificar utilitats i particularitats en el panorama de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació específiques per a la gestió i processament de les traduccions.

Distingir paràmetres i criteris per a caracteritzar eines i recursos de traducció, així com prendre decisions sobre el seu ús en determinades tasques.