SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

A. Per superar l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 5 en cadascuna de les proves.

B. Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat són:

(a) Lliurament, en els terminis fixats, de tots els materials de treball obligatori requerits pel professor al llarg del curs.

(b) Realitzar els exàmens previstos en el curs.

C. En cas de no haver realitzat o no haver superat les tasques avaluables programades durant el curs, en la segona convocatòria l'examen valdrà el 100% de la nota final.

D) Es considera presentat en una convocatòria si l'alumne acudeix a fer l'examen corresponent. Es considera no presentat en una convocatòria si no s'acudeix a fer l'examen, independentment que s'hagen lliurat els treballs avaluats al llarg del curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16