SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0950 - Publicitat Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Creativitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

281 - Habilitat per a la creació d'estratègies publicitàries amb el medi exterior.

168 - Competència per a comprendre les aportacions de les noves tecnologies al mitjà.

158 - Competència en el coneixement de les tècniques de comunicació tant en la seua diferenciació conceptual com en el desenvolupament dels seus mètodes de gestió, estratègies, ús i incidències en el camp de la publicitat exterior.

101 - Capacitat per a determinar i localitzar les principals problemàtiques que afecten la publicitat exterior.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16