SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0939 - Tècniques d'Investigació Social Aplicada

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

Tindrà com elements bàsics i, per tant, de realització obligatòria: 

  • Una prova escrita sobre el contingut global de l'assignatura. S'efectuarà en la data oficial establerta en el calendari d'exàmens. Constituirà el 40% de l'avaluació final. 
  • El projecte d'investigació, la participació activa en la dinàmica de les classes i la resta d'exercicis pràctics, que computaran en el 60% restant. 
Ambdós elements han d'aprovar-se respectivament.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16