SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

 AVALUACIÓ

SEGONA CONVOCATORIA

OBSERVACIONS

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ

% EN LA NOTA FINAL

RECUPERABLE / NO RECUPERABLE

% EN LA NOTA FINAL

REQUISITS

Portafoli d'aprenentage

50%

Recuperable

50%

Nota mínima 5 per a fer mitja

Presentacions orals

20%

No recuperable

0%

No s'exigeix nota mínima

Treballs académics

20%

Recuperable

20%

Nota mínima 5 per a fer mitja

Resolució de casos

10%

No recuperable

0%

No s'exigeix nota mínima

 

• La qualificació global serà el resultat de la qualificació obtinguda per la suma de les diferents proves avaluadores. La nota final serà el resultat de la suma de cada nota ponderada. Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) total entre totes les activitats i proves.
• Ja que l'elaboració de treballs en grup es traduirà en una nota individual, la participació en l'elaboració i presentació d'aquests és requisit imprescindible perquè l'alumnat siga avaluat.
• Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades.
• Les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
• L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu o participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, principalment), no puga assistir a les classes, hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 2 primeres setmanes del curs per a notificar i acreditar la seua situació.
• Es considerarà "Presentat/da" qui present almenys el 60% del total de les proves avaluables.

- Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria.
En qualsevol prova, l'alumnat està obligat a complir les regles sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguen implicaran la qualificació de “zero” en eixa prova, en eixa convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l'estudiant i, si escau, la sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació vigent.
Es recomanable consultar la normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau.

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/jzye5h3mxofdcvse0k8mgnfrznrknncf

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16