PU0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen final amb la qualificació des diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'esta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) total entre totes les activitats i proves.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors..

Es considerarà "Presentat" qui presente l'examen final (o porfoli) i totes les proves requerides. Totes les proves avaluables podran realitzar-se en valencià, castellà o anglés.

L'avaluació d'aquesta assignatura és contínua i s'estructura en 4 pràctiques a desenvolupar al llarg del semestre (Presentacions orals 10%, la Resolució de casos (activitat associada al Seminari de l'assignatura) 10%, Elaboració de treballs acadèmics (mapa conceptual) 20% i Prototip/projecte final 30%) + la participació activa en les activitats i les discussions de classe com a preparació i requisit per la prova final (desenvolupament i problemes) basada en l'aprenentatge continu: Examen final 30%*.

*Qui no assisteixi de manera continuada a les classes o no realitzi cadascun dels lliuraments en la data indicada de les pràctiques o la preparació de l'Examen final, la P1. Dinamització i la P3. Prototip/Projecte final no seran recuperables i perdran el dret a participar de l'avaluació continua. En aquest cas, hauran de presentar-se en la data oficial de l'examen a unes proves finals equivalents amb preguntes tipus assajo/desenvolupament i resolució de problemes. En aquest cas, aspiraran a un màxim del 60% de la nota final de l'assignatura (al no poder accedir al 10% de la P1 i el 30% de la P3, en grup i d'avaluació continua). Aquest serà el cas també dels qui, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu o participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, principalment), no puguin assistir a les classes i al seminari. Per a notificar-ho, hauran de posar-se en contacte amb la professora durant les primeres setmanes del curs per a acreditar la seva situació i sol·licitar una tutoria obligatòria per a parlar-ho. En el supòsit d'aprovar-se la seva excepcionalitat, es presentaran a l'Examen final en la data oficial (podent aconseguir una nota final màxima 6 al no poder realitzar les pràctiques d'avaluació contínua en grup).

Sobre la correcció expressiva

El domini expresiu ès fonamental per traure bones notes a cada una de les tasques. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici íntegrament. Cada falta lleu es penalitzarà amb 0,25 menys.

Sobre el plagi

El plagi comportarà un SUSPENS (0) i la immediata impossibilitat de presentar-se a la convocatòria en curs.

L'alumnat que incórrega en plagi haurà de presentar-se a la convocatòria següent.

Sobre el format de citació

Els treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia dins del text, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7a edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/