SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 137,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG19 - Presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

95 - Capacitat per a desenvolupar un producte final -paradigma: campanya publicitària- relatiu a l'especificitat de publicitat i relacions públiques.

268 - Habilitat per a aplicar la creativitat en publicitat i relacions públiques a un producte concret des del seu projecte inicial fins a l'execució final.

144 - Capacitat per a reelaborar críticament a través de la investigació aplicada els coneixements i habilitats en el terreny de la publicitat i relacions públiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16