SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les hores lectives de l'assignatura estan dividides entre teoria, pràctica, seminaris i tutories

Classes teòriques:

L'estructura bàsica del contingut és la que es presenta en el temari. Tot i això l'orientació didàctica de l'assignatura dóna la possibilitat d'un tractament flexible d'alguns dels temes. Les sessions es dedicaran a l'exposició dels temes per part de la professora amb la utilització de materials de suport audiovisual i a la realització de debats i discussions sobre exemples i casos que podran ser aportats i suggerits tant per la professora com per l'alumnat.

Mitjançant l’aula virtual i durant les sessions es proporcionaran els materials i les indicacions necessàries per al seu seguiment i preparació: lectures, esquemes descriptius del contingut de cada tema i/o apunts.

Classes pràctiques:

En aquestes sessions es treballaran pràctiques en grup, que requeriran també treball no presencial i exercicis tant individuals com en grup a desenvolupar durant les sessions o fora de l'aula. El seu contingut concret guardarà relació directa i/o indirecta amb el temari de teoria. L'espai i el temps de les classes pràctiques s'utilitzarà bàsicament per al plantejament, orientació, discussió i presentació de cada pràctica i a la realització dels exercicis. Durant la primera setmana de classe es constituiran els grups de treball per a les pràctiques. Cada grup haurà d’exposar almenys dos de les pràctiques.

Seminaris:

Es dedicaran a aprofundir en alguns del continguts amb la utilització de suports videogràfics,  materials bibliogràfics i/o alguna conferència a càrrec de persones expertes.

Tutories:

Es faran en grups reduïts i s'orientaran al seguiment i suport dels treballs pràctics.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16