SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0929 - Empreses de Publicitat i de Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

 

NORMES PER A SUPERAR L'ASSIGNATURA

FITXA.

Els alumnes lliuraran durant les dues primeres setmanes de classe.una fitxa conjunta del grup degudament emplenada i amb fotografia.
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

1. TEORIA (50%) EXÁMEN Qualificació: escrit de 0 a 10. RECUPERABLE

2. PRÀCTICA. PROJECTES (50%) Els treballs pràctics de valoraran de la següent forma: RECUPERABLE

bloc I Pla de viabilitat d'una agència de publicitat i/o relacions públiques (en grup) : 0-10 (20%)

bloc II a Seguiment de mitjans: 0-10 : (20%)

bloc III seminaris escollits dels quals s'ofereixen en la escola de comunicació). (10%)

Nota pràctica:

 La nota, de 0 a 10 serà conseqüència del treball fet durant el curs i de la qualitat del treball i de les presentacions (per grup i individuals). 

Nota final de l'assignatura:

La nota final, com a mínim, serà conseqüència del terme mitjà entre ambdues: teoria i pràctica. Les dues parts (teoria i pràctica) han d'estar aprovades per a poder fer el terme mitjà entre ambdues.

La no superació d'una de les parts, suposarà la no superació de l'assignatura en la convocatòria corresponent, tenint-se, l'alumne que presentar en posteriors convocatòries de l'assignatura completa.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16