Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0928 - Creativitat II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

El 30% de la nota correspon a l'examen escrit individual (nota mínima exigida per a aprovar 5) més un 20% del projecte individual que correspon a l'elaboració del portafoli

L'altre 50% de la nota correspon als projectes executats pels alumnes en grup:

- Seminari de Publicitat Exterior.

- Seminari de Creativitat en Viu

- Briefing Festival El Sol

- Branded Content. Nous formats.

La nota mínima per superar tots aquests projectes és de 5.


PER A APROVAR L'ASSIGNATURA COMPLETA, EL 100%.

L'assistència al 85% de les classes de pràctiques i l'assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d'aquesta assignatura, que segueix el mètode de l'avaluació continuada.

Per a aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'aprovar cadascuna de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir la qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposarà que l'alumne haurà de recuperar al juny la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu.

Es considerarà presentat a l'assignatura, aquell alumne que faci l'examen escrit individual (30% de la nota final), encara que no hagi presentat els exercicis pràctics o la resolució del cas, per tractar-se de la prova que més pes específic té enfront de la resta.