SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0926 - Creativitat I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

El 50% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per aprovar és de 5 sobre 10.

L'altre 50% de la nota final correspon a l'observació/execució de tasques i pràctiques i als projectes. La nota mínima exigida per a considerar superada aquesta part és de 5 sobre 10. Tant la presentació oral de les pràctiques com el Seminari de Creativitat en Viu no són recuperables en segona convocatòria.

Per a poder fer ús de les ponderacions, l'alumne ha de tindre aprovat tant l'examen com la part de les pràctiques. Si alguna d'aquestes dues parts no està aprovada, l'alumne haurà de recuperar-la en la següent convocatòria d'eixe curs, constant com a suspens fins que les dues parts estiguen aprovades i es puga fer la suma de totes les ponderacions.

En el següent quadre s'explica amb més detall la ponderació de cadascuna de les parts de l'avaluació, amb un desglosse del 50% corresponent a les pràctiques:


Avaluació

Recuperació


Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable?

Ponderació sobre la nota final

1

Proves sobre continguts teòrics de l’assignatura.

50%

50%

2

Tasques 

10%

No

3.1

Treball en grup: resolució d’un brífing.

10%

10%

3.2

Presentació oral del treball

5%

No 

-

4

Treball en grup: Seminari

Creativitat en Viu.

15%

No

-

5.1


Treball en grup: pràctica innovació / tensió social.

9%

9%

5.2

Presentació oral de la proposta.

1%

No

-

Es considerarà "presentat" a l'assignatura a l'estudiant que haja realitzat la prova final (examen escrit) o que s'haja presentat al 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Altres criteris d'avaluació. S'avaluarà permanentment la correcció ortogràfica, tant en els treballs presentats com en els exàmens, en els quals les faltes d'ortografia resten amb caràcter general 0,5 punts, si bé es farà una excepció amb les faltes d'accentuació mitjançant titlles i amb els errors de redacció, que restaran 0,25 punts.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16