SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0925 - Comunicació Corporativa i Gestió de Marca

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Mapa conceptual

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de superar el valor mig (5) de cadascuna de les parts i excercicis, tant pràctics com teòrics, tant individuals com en grup. La nota mitjana de la suma de cada exercici de cada part haurà de ser almenys un 5.

   

B) Proves necessàries perquè el/la estudiant/a es consideri presentat/a en l'assignatura:

La resolució d'un exercici teòric i pràctic (40% de la nota final) es realitzarà al llarg del curs en grup; més exercici final a manera de diari d'estudi amb avaluació continua (20%), i una prova escrita final individual (40%)

Exercici teòric i pràctic d'avaluació continua en grup: "MILLORA O CREACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA REAL I PROPERA"

Cada grup ha de dedicar un temps a observar campanyes (millor campanyes, és a dir, més d'una acció coordinada, que missatges independents) de comunicació corporativa (no publicitat de producte, sinó comunicació de marca i/o gestió d'intangibles a través de qualsevol de les seues variables) d'empreses-clients propers, situats prop de l'entorn dels alumnes/as. No és necessari que es tracte d'empreses conegudes ni de “grans marques”. Es tracta de localitzar accions de comunicació amb errors d'estratègia, de planificació, de no identificació d'intangibles, de mal disseny d'identitat visual, de dolenta ubicació de públics, o simplement d'una pèrdua d'oportunitat de comunicació etc. A partir de l'error localitzat el grup de treball diagnostica, dissenya i gestiona una estratègia de comunicació corporativa alternativa que haurà de procurar presentar al client presencialment a l'empresa o a l'UJI.

Les faltes d'ortografia penalitzaran en totes les proves d'avaluació en -0’5 punts, així com les faltes de redacció en -0’25 punts.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16