SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/a en una assignatura.

L'assignatura s'avaluarà d'acord a aquests percentatges i puntuacions:

Examen final: test + anàlisi d'un fragment = [4.5 punts] 45%

Projecte: realització grupal d'una peça audiovisual curta: [4 punts] = 40%. Prova recuperable.

Presentació oral grupal de l'anàlisi d'un text audiovisual = 15%. Prova recuperable.

Cada proba s'haurà de superar en un 50% per poder aprovar l'assignatura. 


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16