SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0918 - Eines Informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

88 - Capacitat per a consultar informació, utilitzar eines i realitzar informes en llengua anglesa.

245 - Coneixement dels principals serveis que s'ofereixen des de la xarxa Internet que són d'utilitat en l'àmbit de les ciències de la comunicació i la publicitat.

232 - Coneixement de les distintes eines informàtiques que són d'utilitat en l'àmbit de les ciències de la comunicació i la publicitat.

217 - Coneixement de l'aplicabilitat de les distintes eines en els processos de creació de continguts per a la comunicació i la publicitat.

147 - Capacitat per a seleccionar les eines informàtiques adequades per a un projecte o propòsit determinat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16