SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

El sistema per fixar la nota final de l'estudiantat en aquesta assignatura seguirà la següent ponderació de les notes obtingudes:

  Els coneixements teòrics es valoraran mitjançant un exercici realitzat a la fi de l'assignatura que comptarà un 30% de la nota final. Suposarà el desenvolupament d'un problema tecnològic determinat.

El conjunt de Projectes comptarà un 35% de l'assignatura. Es realitzaran al laboratori, sota la supervisió de l'equip docent. A més, prèviament s'hauran desenvolupat una sèrie de tasques pràctiques el percentatge serà d'un 10%.

 L'elaboració de treballs acadèmics sobre l'esfera tecnològica contemporània comptarà un 10% de la nota final. La seva presentació oral, en una sessió preparada a l'efecte, comptarà un 5%. Finalment, es proposarà la realització d'una carpeta d'aprenentatge que serà avaluada amb el 10% de l'total.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16