SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

1. La nota mínima de l’examen perquè es puguen comptabilitzar les pràctiques és de 4/10. Les pràctiques han d’haver assolit un 6/10 cada una.

2. La prova necessària perquè un estudiant o estudianta es considere presentat en una convocatòria és l’examen final. Si no ho fa, no es comptabilitzaran els resultats de les pràctiques realitzades.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16