SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La nota final del curs s'obtindrà a partir dels parametres següents:

Treball acadèmic consistent en l'anàlisi de texts publicitaris (30% de la nota: 20% del treball més un 10% d'exposició oral). Examen teòric (70%). En l'examen teòric hi haurà una pregunta relacionada amb la temàtica del seminari. Per tant s'avaluarà a partir de l'assistència i un 10% de la nota del teòric.

Per a aconseguir l'aprovat l'alumne ha de complir estes condicions:

Realització de pràctiques i examen.

Per a sumar les notes de les dos modalitats, la nota del treball i examen serà mínim del 50%. En cas de no arribar als mínims descrits, l'alumne ha de presentar-se a la segona convocatòria d'aquelles parts no aprovades. Es considera que l'alumne s'ha presentat a una convocatòria si s'ha presentat a les dos proves: examen teòric i treball pràctic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16