SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen oral

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'estudiantat ha d'obtindre un 5 sobre 10 per a aprovar. L'estudiantat ha d'aprovar totes les parts. Totes les parts són recuperables. Aquests paràmetres seran d'aplicació també a la segona convocatòria. La no presentació a qualsevol de les parts de l'avaluació resultarà en un NO PRESENTAT. Més informació en l'aula virtual.

IMPORTANT: El nivell d’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits condicionarà la nota final. De fet, si l’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits conté errades fonètiques, sintàctiques, gramaticals u ortogràfiques que acaben afectant e interferint en la comprensió del missatge que es pretén vehicular, es suspendrà l’assignatura.

Cal assistir a classe de forma regular i fer les lectures obligatòries.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16