SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Presentacions orals i pòsters

35%

Examen oral

30%

Criteris de superació

Per a traure la mitjana cal superar amb un 50% totes les parts de les quals consta l'avaluació.

Totes les parts/proves de que consta la avaluació són íntegrament recuperables en segona convocatòria. Les parts aprovades en primera convocatòria es podran guardar per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Si l’estudiant aprova alguna part/prova i no es presenta a altres, la nota final serà de “No presentat” (NP). Si es suspèn alguna part/prova (tot i que queden altres per fer/presentar), la nota final serà “suspens”.

 

En l'avaluació es valoraràn tant el contingut, quan corresponga, com el nivell de llengua. Es tindrà en compte que els estudiants demostren un nivell C2 consolidat.

·         En l'examen oral, es valorarà que els estudiants es puguen expressar amb fluïdesa i espontaneïtat amb finalitats socials i professionals. Seran capaços de formular idees i opinions apropiadament tenint en compte les contribucions d'altres parlants.

·         En les presentacions orals, s'espera que els estudiants que hagen adquirit un nivell C2 siguin capaços de presentar descripcions detallades i clares sobre temes i subtemes complexos amb una conclusió apropiada.

·         En l'examen escrit, els estudiants han de demostrar que saben escriure un text clar i estructurat. L'estil, gramàtica i vocabulari han de ser correctes i els apropiats en un context acadèmic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16