SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG13 - Treball en equip

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Organitzar, planificar i fer treballs acadèmics, tant individualment com en equip, relacionats amb els usos de l'anglès oral respectant els terminis d'entrega.

Explicar aspectes teòrics i pràctics de l'anàlisi conversacional.

Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral, interacció comunicativa)en un nivell C2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Comunicar-se oralment en llengua anglesa en u nivell avançat que demostre conèixer les bases fonològiques i gramaticals de la llengua (nivell C2).

Aplicar els mètodes i convencions de l'anàlisi conversacional.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16