EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es derivarà del treball durant el curs i la participació en classe (tasques) (20%), un portafoli de traduccions (20%) i un examen escrit (60%):

El treball durant el curs inclourà (1) tasques que es demanaran a l'alumnat periòdicament i que es discutiran en classe; i (2) traduccions de textos proposats.

Es tindrà en compte la participació de l'alumnat: tant la seua assistència com la realització de les tasques i la seua posterior discussió en classe.

El portafoli  estarà compost per les traducciones sol.licitades al llarg del curs i les tasques realitzades, tant individualment com en grups. Es donaran més detalls una vegada s'hagen cobert els continguts teòrics mínims per a dur-los a terme.

És necessari aprovar cadascun d'aquests tres apartats, és a dir, traure un mínim del 10% en les tasques, un 10% en el portfoli, i un 30% en l'examen escrit. No obstant açò, si l'alumne no arriba a la nota mínima per a aprovar, però té algun dels tres apartats aprovats, solament haurà de presentar-se a les parts suspeses en la segona convocatòria.

Els estudiants que no es presenten a l'examen final obtindran un "no presentat" com a nota final.

Pel que fa a l’ús de l’anglès:


Al nivell B2, els estudiants haurien de ser capaços de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloses les discussions tècniques en el seu camp d’especialització. Deuen de poder interactuar amb un cert grau de fluïdesa i espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb els parlants nadius sense esforçar-se per a cap de les parts. Poden produir text clar i detallat sobre una àmplia gamma de temes i explicar un punt de vista sobre un tema d’actualitat que ofereix els avantatges i els desavantatges de diverses opcions.


Per aprovar l'assignatura, els estudiants han de ser capaços d'entendre articles i informes relacionats amb temes contemporanis en què els escriptors adopten postures o punts de vista específics per poder traduïr els textos del temari apropiadament. Poden comprendre la prosa literària contemporània i poden adaptar l'estil i la velocitat de la lectura a diferents textos i finalitats, utilitzant tècniques i estratègies de traducció adequades.


Més concretament, els estudiants han de poder utilitzar el següent:


- Expressar idees abstractes


- Utilitzar diverses formes verbals, tant simples com més complexes, tant a les exposicions orals com al projecte escrit


- mostrar un nivel apropiat de col·locació


- mostrar un nivel apropiat de construcció de paraules


- Mostrar coneixements apropiats de les expressions idiomàtiques


- Mostrar coneixements adequats de sinònims i antònims