EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Classes teòriques, en les quals el professor exposarà els aspectes teòrics bàsics
  • Realització d'exercicis pràctics i la seva correcció
  • Treball en grup per preparar els treballs i l'exposició oral