Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.


La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:


El 30% de la nota vinculat a la part teòrica i que cal aprovar per a superar l'assignatura es correspon amb un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per tal d'aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.


Altre 10% de la nota vinculat a la part teòrica es correspon amb les presentacions orals i pòsters sobre conceptes i autors/autores (participació oral a les sessions de teoria per desenvolupar les lectures obligatòries del temari)Aquesta part no és recuperable.


El 10% corresponent a la resolució de casos s’obté de l’assistència obligatòria al seminari i la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat que cal aprovar per a superar l'assignatura. La nota mínima exigida per tal d'aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.


El 50% de la nota vinculat amb la part pràctica i que cal aprovar per a superar l'assignatura es correspon amb l'elaboració de treballs acadèmics i prototips. Aquesta part pràctica es desglossa de la següent manera:

       

Treballs acadèmics (30%): Estudi de manuals i anàlisi de notícies (exemples: gènere, inmigració i altres col·lectius). La nota mínima exigida per tal d'aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.


Prototips (20%): Elaboració d'un producte periodístic en grup (exemples: blog, podcast, reportatge audiovisual). La nota mínima exigida per tal d'aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la segona convocatòria del curs, excepte presentacions orals i pòsters. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà "Presentat/Presentada" la persona que es presente a l’examen escrit o haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.