SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PE0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

  • L’assistència al 85% de les classes de pràctiques és necessària per a poder ser avaluat/da d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.
  • La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

 

Prova

Ponderació i recuperabilitat

Portfolio d’aprenentatge

50%

Fòrum virtual d’anàlisis

10% (recuperable)

Seminari

10% (no recuperable)

Elaboració de referencies

10% (recuperable)

Recerca i cites de fonts

20% (recuperable)

Projecte

50%

Pitching informatiu (grup)

10% (no recuperable)

Dossier escrit (grup)

40% (recuperable)

  •  La nota mínima exigida per a aprovar l’assignatura es de 5. Per tant, és necessari obtenir una nota mínima de 5 en la suma de les diferents proves.
  • No realitzar algunes de les proves en els temps i formes estipulats en cada cas suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Les proves vinculades a la presencialitat (seminari i pitching) no son recuperables. La resta de proves avaluables seran recuperables en la segona convocatòria. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
  • Es considerarà "Presentat/Presentada" qui realitze i entregue el dossier escrit associat a la prova del projecte. Per tant, no entregar esta activitat suposa constar com “No presentat/presentada”.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16