SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

La qualificació global per a l’alumnat del curs serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en cadascun dels apartats de evaluació, i per a fer la mitjana i superar l'assignatura, cal obtenir, com a mínim, un aprovat en l'examen teòric i els treballs práctics.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, la qual segueix el mètode d'avaluació contínua.

En segona convocatòria serà imprescindible superar l'examen i entregar els treballs pràctics, els quals podran ser elaborats individualment. La part de l’avaluació corresponent a «Presentació oral i pòster» i «Observació i execució de tasques» no serà recuperable en segona convocatòria.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d’entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16