Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Prototips

35%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de combinar la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la dels diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s’ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en els següents tipus de proves: examen, prototips i resolució d'exercicis i problemes.

 

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs, tret de  «presentació oral i pòster» i «observació i execució de tasques». Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que s'hagen superat. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

 

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit o qui presente almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

 

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.