SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a l'estadística en turisme

1.1.La complexitat de l'activitat turística i l'heterogeneïtat

1.2. Homogeneïtzació dels conceptes relacionats amb el turisme

1.3. Les variables que mesuren l'activitat turística: oferta i demanda

Tema 2. L'obtenció d'informació en turisme    

2.1. Origen i organització de la informació    

2.2. L'obtenció pròpia d'informació: enquestes    

2.3. Fonts estadístiques del turisme

Tema 3. Anàlisi descriptiva d'una variable   

3.1. Anàlisi descriptiva d'una variable qualitativa    

3.2. Representació d'una variable qualitativa: l'histograma    

3.3. Estadístics de posició d'una variable quantitativa    

3.4. Mesures de dispersió  

Tema 4. Associació entre variables qualitatives    

4.1. Distribució conjunta de variables. Taula de contingència    

4.2. Estadístics d'associació

Tema 5. Associació entre variables quantitatives    

5.1. Associació lineal i causalitat    

5.2. Estadístic de covarianza    

5.3. Coeficient de corelació simple

Tema 6. Anàlisi de regressió lineal simple    

6.1. Relació de causalitat    

6.2. Obtenció d'a i b per mínims quadrats ordinaris    

6.3. Mesura de bondat de l'ajustament  

Tema 7. Introducció a la inferència estadística     

7.1. Variables aleatòries i distribucions de probabilitat       

7.2. Estimació de paràmetres poblacionals     

7.3. Contrastació d'hipòtesis   

Tema 8. Introducció a l'anàlisi de sèries temporals     

8.1. L'estructura temporal d'una sèrie     

8.2. Aïllament de les components de la sèrie     

8.3. Comparança dels valors d'una sèrie temporal: taxes de variació i nombres índex  

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16