Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

L'examen és presencial es realitzarà en les dates previstes. Aquest examen té una part teòrica (amb un valor de 6,5 punts) i una part pràctica (amb un valor d'1 punts). La qualificació màxima a obtenir serà de 7.5 punts.

  La part teòrica consisteix en la realització d'un examen test de 25 preguntes amb quatre alternatives de les quals només una és vàlida. Cada pregunta bé contestada té un valor de 0. 26 punts. Les respostes errònies resten 0,13 punts. Les preguntes en blanc no tenen valor.

L'examen pràctic consisteix en la resolució d'un cas pràctic amb valor d'1 punt.

Les activitats obligatòries, que són d'imprescindible realització i seran diverses al llarg del semestre tenen un valor total de 2,5 punts, de manera que en funció del nombre de les activitats obligatòries es determinarà el valor de cadascuna d'elles. Estes activitats no són recuperables.

La nota màxima obtinguda en cadascuna d'elles, s'addicionarà a la nota obtinguda en la prova presencial.

El fet de realitzar aquestes activitats obligatòries no implica obtenir la qualificació màxima de cadascuna d'elles.

L'assignatura es considera aprovada quan la suma de les qualificacions obtingudes en l'examen escrit i pràctic s'obté la qualificació de 5 punts. Per afegir la qualificació obtinguda en el pràctic es requereix haver obtingut una puntuació mínima en el teòric de 3,25 punts.

Obtinguda la qualificació de 5 punts en l'examen teòric i pràctic., S'addicionarà la qualificació obtinguda en les activitats obligatòries.

Es considera que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura quan ha realitzat les proves teoricopràctiques. La no realització de les activitats obligatòries implica la pèrdua del seu valor en la nota final.

La puntuació obtinguda en les activitats obligatòries és computable en 1 ª i 2 ª convocatòria però no per al curs acadèmic següent.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independéncia del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avis per part del professor, en qualsevol d`elles.