Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Examen escrit: En les dates oficials fixades a l'efecte s'efectuarà una prova teorica-practica, que se compon de 30 preguntes tipo test  en quatre respostes alternatives de les que solament una sera valida, de les quals 25 corresponen a la teoria i cinc a la practica. L'examen se valora sobre 7,5  i cada pregunta correcta te un valor de 0,25 punts. Les respostes incorrectes descuentan 0,12. Les preguntes en blanc o en mes d'una resposta no puntuen. L'alumnat haurà d'obtindre, almenys, una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder sumar la puntuació obtinguda en les tasques obligatòries.
 
Esta prova escrita computa el 75% de la nota final.
 
Observacio /eixecucio de tasques i practiques: 25% de la nota total s'obte a partir de l'evaluacio de les diferents activitats obligatories (i, en el seu cas, voluntaries) que han de realisar-se per l'alumne a lo llarc del periodo de docencia de l'assignatura, en les dates indicades i que s'aniran senyalant en el seu moment. Dites activitats poden tindre que portar-se a veta en les sessions de classe de forma presencial o, en el seu cas, no presencial, pero sempre durant el periodo de docencia de l'assignatura i en les dates que s'indiquen, pel que no són recuperables. Esta prova supon una nota total maxima de 2,5 punts.  La seua mera realisacio no implica obtindre la calificacio maxima i la calificacio obtesa nomes se tindra en conte en primera i segona convocatoria.Donat el caracter dinamic de la docencia, en independencia del caracter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuida la CLASE en els horaris del LLEU o en la programacio de la Guia Docent, les activitats obligatories valorables se podran exigir, previ avis per part del professor, en qualsevol d'elles. Esta prova supon una nota total maxima de 2,5 punts.  La seua mera realisacio no implica obtindre la calificacio maxima i la calificacio obtinguda nomes se tindra en conte en primera i segona convocatoria.
 
En conseqüencia:
L'examen escrit supon un 75% de  la nota final.
L'eixecucio de tasques practiques: 25% de la nota final
La nota minima per a superar l'assignatura es de 5, ademes  l'estudiantado deura obtindre al menys una calificacio quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder superar l'assignatura. La puntuacio de l'assignatura ve donada per la suma de les notes obteses en l'examen escrit  teoric-practic – una vegada superada el mateix- i  l'obtesa   per l'eixecucio de les tasques obligatories durant el curs. S'enten per presentat l'alumne  que realisa la prova escrita teoric-practica. La no realisacio de  les activitats obligatories implica la perdua del valor d'estes en la nota final. Les notes de les activitats obligatories, que no son recuperables,se tindran en conte en primera i segona convocatoria.