RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Examen escrit, 50% de la nota.  Avalua el coneixement, la comprensió i la capacitat d'utilització dels continguts del temari. Per això, la formulació de les preguntes serà de tipus teòric. Haurà d'obtenir-se almenys un 5 sobre 10 per a considerar superada la prova i procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

Observació/execució de tasques i pràctiques, 50% de la nota final. L'avaluació es realitzarà sobre les pràctiques lliurades. La mitjana ponderada de les pràctiques lliurades ha de donar un resultat mínim de 5 sobre 10, per a superar l'avaluació.