Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

70%

Diaris i/o quaderns de notes

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'avaluació i la qualificació de les Pràctiques Professionals és competència de la tutorització, la qual tindrà en compte els aspectes següents:

- El estricte compliment de les hores estipulades, la compleció de la Entrevista de tutoritzazió, la confecció del Diari o Quadern de notes i l'elaboració de la Memòria o Informe de les pràctiques.

- L'informe de la supervisió i la qualificació que haja donat a l'estada en pràctiques, el qual podrà ascendir fins al 35% de la qualificació corresponent a la prova d'avaluació sobre memòries i informes de pràctiques.

- La tutorització, si escau, es reserva la possibilitat d'afegir una entrevista com a última prova per a precisar definitivament la qualificació.

Els criteris específics d'avaluació de les Pràctiques Professionals s'enuncien en el llistat següent:

1.     Capacitats: treball en equip, distribució de tasques, resolució de problemes, presa de decisions, coherència, planificació del treball, autoavaluació.

2.     Actituds: valors, comunicabilitat, receptivitat, actitud crítica institucional o organitzativa, iniciativa.

3.     Aptituds: seguiment de pautes, utilització de criteris per a fonamentar, assimilació de continguts, propostes, actuació estratègica, coordinació d'accions, metodologia, organització temporal, organització espacial, mètodes aplicats, utilització de recursos, fonts treballades.

4.     Recursos: convencionals, propis, altres.

L'assignatura es considerarà superada quan s'obtingan almenys cinc punts de l'avaluació global de l'assignatura.