Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

136 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

CG03 - Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe

CG04 - Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

CG06 - Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violència de gènere

CG07 - Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

E4 - Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes

E6 - Fer servir tècniques i instruments d'aprenentatge permanent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere

E7 - Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere

E8 - Ser capaç d'assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere

E9 - Justificar criteris que facen efectiu el principi d'igualtat de dones i homes i que previnguen la violència de gènere

Resultats d'aprenentatge

Saber prevenir i detectar l'assetjament sexual

Saber formular polítiques d'igualtat

Saber elaborar plans d'igualtat

Saber elaborar informes d'impacte de gènere

Saber detectar les situacions de violència de gènere

Saber assessorar dones víctimes de violència de gènere

Saber aplicar protocols d'actuació sobre violència de gènere

Reconèixer models d'educació sexista

Justificar les mesures d'igualtat amb base en textos legals

Formular arguments ètics en defensa de la igualtat de dones i homes

Fer servir indicadors socials sobre dones i mercat de treball

Emprar un llenguatge i realitzar un tractament d'imatges i codis no sexistes

Detectar un ús sexista de la comunicació

Conèixer tècniques de prevenció de la violència de gènere

Conèixer la legislació espanyola sobre drets sexuals i reproductius

Conèixer i emprar la legislació estatal i autonòmica sobre violència de gènere

Conèixer i emprar la legislació estatal i autonòmica antidiscriminatòria

Conèixer accions d'igualtat a les organitzacions

Comprendre els factors socials de la violència de gènere

Aplicar la perspectiva de gènere en la conceptuació de la salut i el tractament de la malaltia

Analitzar els rols socials de dones i homes amb perspectiva de gènere