Temari

Temari

 

 

TEMA 1. SISTEMA TRIBUTARI.

TEMA 2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

TEMA 3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

TEMA 4. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

TEMA 5. IMPOST SOBRE SOCIETATS

TEMA 6. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

TEMA 7. SUPÒSITS ESPECÍFICS DE FISCALITAT

7.1. Impostos vinculats a la ruptura familiar

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

7.2. Impostos vinculats a la gestió del despatx professional

7.3. Impostos vinculats als concursos mercantils

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada