Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'obtenir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4. La mitat de la dita puntuació la fixarà el  col·legi d'advocats a través d'un cas pràctic i l'altra mitat la UJI mitjansan un examen tipus test.

 C) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute  i assistixca, almenys al 80% de les activitats, incloent necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero. Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

D) La prova d'avulació contínua consistirà en una prova pràctica realitzada pels professionals del col·legi d'advocats que computarà un 30% de la nota i consistirà en dos proves pràctiques avaluables i un altre 30% corresponent al professorat de la UJI.

E) En la 2ª convocatòria l'estudiantat podrà recuperar, com a màxim, 3 punts de les tasques i treballs d'avaluació contínua sempre que haguès realitzat la totalitat de les tasques i treballs durant el curs académic.