Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari


1. Deontologia jurídica

 

1.1. Estatut General de l'Advocacia Espanyola, Estatut de l'Iltre. Col·legi d'Advocats de Castelló, Codi Deontològic, Reglament Procediment Disciplinari.

1.2. Establiment.

1.3. Deontologia: Normativa.  Capacitat sancionadora de les normes deontològiques.  Tipus de faltes i sancions.  Drets i Deures.  

1.4. Defensa: independència, llibertat de defensa i irrenunciabilitat a la  mateixa. Secret professional: amb clients, amb companys: extensió: gravetat. La vènia: el seu abast i limitacions.

1.5. Relacions: entre  advocats; amb les parts, integritat, clients i  contraris; amb els tribunals; amb el Col·legi: drets i deures.

1.6 Règim Disciplinari. Faltes, sancions. Expedients: informatius i disciplinaris.  

1.7 Qüestions específiques de Deontologia en l'àmbit del Torn d'Ofici.

SUPÒSITSPRÀCTICS

2. Formes d'exercici i associació.

1.1. L'exercici de la professió d'advocat.

1.               Funcionsde l'advocat: Direcció i defensa. Assessorament.  Constitució Espanyola. LOPJ. Lleis Processals. Règim Jurídic de l'Advocacia. Incompatibilitats. Prohibicions.

Requisits per a l'exercici de la professió d'advocat i àmbit territorial.

1.               Obligacions prèvies a l'exercici. Declaracions, llicències, impostos, mutualitat, Reta.

                           1.1.1, 1.1.2, 1.1.3:

1.                 Organització professional. Col·legi d'Advocats. Consell General i Consell Valencià. Delegació en Col·legis i altres associacions.

Servicis Corporatius.

Tornd'ofici: Requisits d'accés, obligacions. Classes de Torn d'Ofici: Civil, Penal, Greus, Laboral, Jurat,  Menors, Estrangeria, Contenciós Administratiu. 

Justícia Gratuïta: S.O.J. Documentació necessària per a tramitar la justícia gratuïta. Requisits d'accés al dret d'assistència jurídica gratuïta. Designació sobrevinguda. Assistència al detingut. Recursos contra la denegació  del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

Supòsitspràctics

Insostenibilitatde la pretensió (respecte als condemnats en assumptes penals), falta de documentació, renúncies del lletrat (art. 31 i ss. De la Llei 1/96), prestacions que el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén (art. 6 Llei 1/96); indeguda percepció d'honoraris, drets o beneficis econòmics per part del lletrat designat per torn d'ofici (article 42 Llei 1/96); efectes de la resolució desestimatòria ferm de la designació d'ofici (art. 21.4 del Decret 29/01, del Govern Valencià). Proposició prova pericial. Costes en l'assistència jurídica gratuïta.

S'acompanyarà  als advocats adscrits al torn d'ofici en les assistències al detingut o pres. Analitzar supòsits i redactar escrits d'insostenibilitat i renúncia.

1               Modalitats de l'exercici professional:  

1.- Exercici Individual:

a) Compte propi. Titular del despatx. Exercici per compte propi compartint despatx. Exercici per compte propi i acords de col·laboració. Responsabilitat per actes de col·laboradors i/o empleats.

b) Compte aliè: Vinculats a l'Administració com a funcionaris. Relació laboral comuna. Relació especial en despatxos d'Advocats: regulació, contracte de treball. Relació especial. Drets i deures dels advocats  en el marc de la relació especial.

           1.1.7.- Exercici Col·lectiu: Objecte. Membres. Identificació. Constitució.

                                                  Inscripció. Independència. Honoraris

Formes d'associació: Societat Civil. Comunitat de Béns. Societats Mercantils. Societats irregulars. Despatxos compartits. Societats professionals.

3. La fiscalitat i les obligacions comptables de les distintes formes d'exercici.

 1.1. Obligacions: a)  Comptables: Llibres Obligatoris. Conservació de Documentació. Factures. Requisits.  b) Fiscals. c) Administratives. d) Corporatives. 

Supòsits pràctics.

Exercici Individual: Tributació Directa. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. IRPF. Supòsits pràctics. Tributació Indirecta. IVA.  Supòsits pràctics

Exercici Col·lectiu: Obligacions Tributàries. Col·lectivitat sense personalitat  Jurídica. Entitats en règim d'atribució de rendes.Societats Mercantils. Supòsits pràctics.

1.2. Tractament de fons aliens.   Supòsits en què procedix la retenció en els honoraris d'advocat i drets del procurador en casos de condemna en costes.

1.3. Deduccions per gastos en l'activitat professional d'advocat en els distints règims tributaris. Supòsits pràctics

 

4. La previsió social dels advocats.

Mutualitat de l'Advocacia i previsió social.

Advocat liberal, autònom,  dependent: Mutualitat,  altres mútues,  RETA.

 Advocat assalariat: Règim general de la Seguretat Social. Mutualitat de l'Advocacia. Altres mútues.

 Advocat liberal i assalariat a temps parcial: Règim general de la Seguretat Social. Mutualitat. Altres mútues.

Cobertures: Jubilació,  Defunció, viudetat, orfandat,  invalidesa permanent, incapacitat temporal, maternitat,  assistència sanitària,  desocupació, cobertures opcionals.

Beneficiaris: Distribució de quotes en els distints sistemes.

Compatibilitats dels distints sistemes.

Targeta sanitària universal. Prestació per desocupació per a autònoms.

 

5. Responsabilitat civil i penal de l'advocat i el seu assegurament.

Responsabilitat civil: Contracte de prestació de servicis. Obligació de desplegar les activitats amb la deguda diligència i d'acord amb la “lex artis”.  Supòsits pràctics  en què es pot incórrer en responsabilitat civil. Conseqüències. Cobertura de responsabilitat civil.

Responsabilitat penal: Examen dels tipus penals relacionats amb l'actuació

Professional de l'advocat. Supòsits pràctics en què es pot incórrer en  responsabilitat penal.  Obstrucció a la Justícia.  Destrucció, inutilització o ocultació de documents o actuacions. Revelació d'actuacions processals declarades secretes. Deslleialtat de l'advocat respecte dels seus defesos. Perjuí per acció o omissió a la persona defesa.

Publicitat i competència deslleial.

 Assegurament de la responsabilitat dels advocats. Obligatorietat de l'assegurament.  Prestacions mínimes.  Complements i prestacions voluntàries.  Exclusions.  Tramitació del sinistre. Distintes modalitats d'assegurança de responsabilitat civil professional.  Supòsits més habituals en els que l'advocat pot incórrer en responsabilitat civil i penal.

 

6. Organització de despatxos i protecció de dades.

Mitjans materials i humans: Despatx físic. Despatx virtual.  Informatització. Aplicacions informàtiques.  Mitjans Intel·lectuals: Agenda i control d'assenyalaments.  Subscripció a bases de dades i publicacions.

Arxius. Expedients. Biblioteca. Col·laboradors, passantia. Visites a despatxos.

Tractament de dades en un despatx: Empleat, col·laboradors, proveïdors. Clients.

Protecció de dades: Qualitat de dades: Pertinència, Finalitat, Legalitat, Veracitat.  Informació en l'arreplega de dades: Informació a facilitar. Consentiment. Dades especialment protegides. Seguretat de les dades. Comunicació i cessió de dades. Accés a dades. Drets de les persones afectades pel tractament de dades: Accés. Rectificació i cancel·lació. Oposició. Accés al registre general de protecció de dades.

Notificació i inscripció dels fitxers. Mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

Prevenció de riscos en despatxos professionals.

Supòsits pràctics

7.    Honoraris.

Honoraris: llibertat i criteris d'honoraris. El full d'encàrrec; Estipulació d'honoraris en el full d'encàrrec i incidència de la quota litigi. Minutes d'honoraris. Coneixement  dels criteris orientadors de minutació: la seua interpretació i minutació d'acord amb els mateixos. Criteris d'honoraris Del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats per a taxacions de costes i jures de comptes. Supòsits pràctics.

Reclamació d'honoraris: Procediment de taxació de costes. Procediment civil i penal. Procediment arbitral. Jura de comptes: petició, impugnació, informe del Col·legi d'Advocats, decisió. Supòsits pràctics.

Lliure competència: quota litigi, provisió, impugnació.

Honoraris en la jurisdicció civil: La jurisdicció arbitral. Els procediments declaratius. Els processos d'execució. Els juís d'arrendaments. Els processos de família. Procediments especials. Els recursos en instància i els incidents. L'execució. La jurisdicció voluntària i la resta de procediments. Els recursos. Supòsits pràctics

Honoraris en la jurisdicció penal: Actuacions davant de jutjats Instrucció. Tramitació de Procediments Penals. Actuacions davant dels jutjats del Penal. Actuacions en Sumari Ordinari i en el Procediment de la Llei del Jurat. Els Recursos. Els procediments especials i de menors. Supòsits pràctics

Honoraris en la jurisdicció social i contenciós administrativa. Supòsits pràctics

8. Resolució alternativa de conflictes.

 1.1 Conflicte: Concepte. Formes de Resolució alternatives de conflictes. Supòsits pràctics

 1.2 Negociació: Definició.  Tècniques de Negociació. Procés de negociació: Planificació;  arreplegada de dades; aclariment d'interessos; Avaluació  de prioritats. Comunicació part contrària. Perfil del negociador. Estratègia de l'Advocat: Negociar amb el nostre propi client;  Negociar amb  l'advocat contrari. Errors en el procés negociador. Supòsits pràctics.

1.3 Conciliació: Concepte.  Diferències entre totes les figures de resolució alternativa de conflictes. Supòsits pràctics.

1.4  Arbitratge: Concepte. Tipus d'Arbitratge. Intervenció de l'Advocat en l'arbitratge. Arbitratge privat: àmbit d'aplicació. Matèries arbitrals. Conveni arbitral. Àrbitres. Procediment arbitral. Laude. Anul·lació del laude. Execució forçosa del laude. Arbitratge de consum: Diferències essencials amb l'arbitratge privat. Característiques de l'arbitratge de consum. Procediment. Intervenció de l'advocat en l'arbitratge. Supòsitspràctics.

1.5. Transacció. Supòsits pràctics.

1.6.Mediació: Fases: Identificació del problema, anàlisi i elecció de la mediació, elecció del mediador, recopilació d'informació, definició del  problema, desenvolupament de les opcions, redefinició de  postures, negociació, redacció de l'acord. Estratègies utilitzades en Mediació.  Matèries en què s'aplica la Mediació. Supòsits pràctics. Mediació Familiar Judicial: Principis.  El mediador: Drets i deures.  Sol·licitud: 1.- Subjectes. 2.-Moment. 3.- Elecció del mediador. 4.- Assistents a la  mediació. - Reunió inicial. - Acta final. Supòsitspràctics

 

 

9. Retòrica, Oratòria Jurídica i Tècnica dels escrits forenses.

1. Tècniques d'entrevista i negociació, Tècniques d'Atenció al Client.

Consulta, entrevista. Correspondència. Informació, full d'encàrrec professional.

Tècnica Documental. Cartes comminatòries. Documents públics i privats. Instàncies. Tipus de contractes. Acords transaccionals.

Estatuts. Garanties de compliment. Dictàmens i informes.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10 I DE L'APARTAT 1.9 L'ORATÒRIA I ESCRIPTURA FORENSE:

1.5. L'Advocat i la Notaria. L'Advocat i els Registres. Funció Notarial.

1.6. L'instrument públic. Actes notarials. Redacció Minutes. Apoderaments. Supòsits pràctics.

1.7. Procediment Extrajudicial. Qüestions comunes amb els notaris.

1.8. Minuta per a l'acta notarial.

1.9.  Registre de la Propietat. Registre Mercantil. Supòsits pràctics:  

1.10. Altres Registres. Obtenció de dades. Qüestions comunes amb els Registres.  Registre Civil.

1.11. Oratòria i Escriptura Forense

1.12. Tècniques d'Exposició, Presentació i Redacció. Comunicació Verbal i Escrita.

1.13. L'informe Oral. Supòsitspràctics.

1.14. L'Interrogatori. Supòsits pràctics .

10. Màrqueting de despatx. Publicitat i competència deslleial

Estudidel despatx. Estudi del mercat. Captació de clients: Publicitat: directa, indirecta, licita, il·lícita. Fidelizacion del client.  Marca i imatge personal. Política d'honoraris i ingressos. Supòsits pràctics.