Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRJ003 - Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública

Semestre 1

Temari

Temari

0. Aspectes generals del sistema constitucional espanyol

1. Recurs d'empara i altres qüestions relatives a la protecció dels drets fonamentals a Espanya i en el Consell d'Europa

1.1. La protecció dels drets fonamentals a Espanya.
1.2. La tutela judicial: l'empara judicial i l'empara constitucional.
1.2.1. L'empara com a remei excepcional
1.2.2. Drets susceptibles d'empara (art. 41 LOTC)
1.2.3. Objecte de la impugnació (arts. 42 a 44 LOTC)
1.2.4. Legitimació (art. 46 LOTC)
1.2.5. Requisits previs a la interposició del recurs (art. 44 LOTC)
1.2.6. Tramitació del recurs (arts. 48 a 52 LOTC)
1.2.7. La resolució del procediment (arts. 53 a 58 LOTC)
1.3. El procediment preferent i sumari de protecció dels drets fonamentals i llibertats públiques.
1.4. La protecció dels drets humans en el Consell d'Europa.
1.5. El Tribunal Europeu de Drets Humans.

2.1. Protecció de dades personals en l'exercici de l'Advocacia i en l'Administració de justícia
2.1.1. Introducció: el marc constitucional i legal.
2.1.2. L'advocacia com a responsable de fitxers amb dades personals.
2.1.3. La protecció de dades en l'exercici professional de l'advocat.
2.1.3. La protecció de dades en l'activitat no jurisdiccional de l'Administració de Justícia.
2.1.4. Protecció de dades i funció jurisdiccional:
2.1.5. Els principis de protecció de dades en el procés judicial
El deure informació als ciutadans sobre l'obtenció i tractament de les seues dades personals.
El principi de col·laboració amb l'Administració de Justícia. L'obtenció de dades personals en el marc del procés civil i/o penal. Cas “Promusicae i telefónica”
El consentiment de l'interessat en l'obtenció de prova.
La qualitat de les dades i el principi de proporcionalitat.
2.1.6. Els drets de protecció de dades: l'accés i cancel·lació de dades obrantes en documentació judicial.
2.2. Protecció de dades personals en l'ús de les noves tecnologies i, en particular, d'Internet.
2.3. Protecció de dades personals en els processos electorals.

3. Estrangeria
3.1. Estatut de l'estranger
3.1.1. Drets i Llibertats de l'Estranger.
3.1.2. Règim d'entrada: Visats.
3.1.3. Funcionament de les Oficines d'Estrangeria
3.1.4. Situacions dels estrangers: Estada i Residència. Regimenes especials: Estudiants, apàtrides, indocumentats, permisos per circumstàncies excepcionals. Residència de menors estrangers no acompanyats. Ciutadans de la Unió Europea-territori SCHENGEN i ciutadans extracomunitaris
3.2. Règim de treball
3.2.1. Règim laboral dels estrangers a Espanya i autoritzacions per a treballar.
3.2.2. Permisos de treball.
3.2.3. Concessió de les Autoritzacions Administratives pertinents.
3.2.4. Cancel·lació d'antecedents policials.
3.3. Infraccions i sancions
3.3.1. Règim sancionador i expedients. Regulació. Procediment
3.3.2. Expedient sancionador d'Expulsió, tramite preferent i ordinari.
3.3.3. Extradició. Procediment.
3.3.4. Assistència Jurídica a Estrangers: Torn d'ofici i protocols d'actuació. Assistència a detinguts
3.3.5. Mesures cautelars: Internament.
3.4. Mesures d'allunyament del territori nacional.
3.4.1. La devolució. La tornada.
3.4.2. Expulsió. L'autorització judicial d'expulsió. Expulsió substitutiva de la pena. L'expulsió com a mesura de seguretat
3.5. Recursos en matèria d'estrangeria. Recursos administratius: tipus i competència. Recursos Judicials: competència territorial i funcional. Mesures cautelars.
3.6. Formes d'adquisició de la nacionalitat espanyola

4. El sistema jurisdiccional de la Unió Europea i en particular, la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

4.1. El sistema jurisdiccional de la Unió Europea.
4.2. El Tribunal de Justícia de la UE.
4.3. El Tribunal General.
4.4. Els tribunals especialitzats.
4.5. L'àmbit de competència del Tribunal de Justícia de la UE.
4.6. Procediments i recursos.
4.7. La qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justica de la Unió Europea.

4.7.1. L'objecte de les qüestions prejudiciales.
4.7.2. La legitimació activa: el plantejament pels jutges nacionals: l'obligació de plantejar la qüestió prejudicial.
4.7.3. L'obligació del Tribunal de Justícia de respondre a les qüestions prejudiciales.
4.7.4. Els efectes de les sentències prejudiciales.