Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. El procediment administratiu. Fases, còmput de terminis i terminació. El silenci administratiu.

2. Els actes administratius. La nul·litat i l'anul·labilitat. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius. La reclamació prèvia a les vies civil o laboral.

3. La posició jurídica del ciutadà davant l'Administració. La lesió del patrimoni dels administrats: la responsabilitat de l'Administració; la cobertura per l'Administració de la responsabilitat del funcionari. La garantia contenciós-administrativa.

4. Autoritzacions, concessions, declaracions prèvies, declaracions responsables i potestat de veto de l'Administració.

5. Els contractes del sector públic: àmbit subjectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.

6. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret privat, règim d'invalidesa dels contractes i al recurs especial en matèria de contractació.

7. Subvencions: elements, revisió i reintegrament.

8. La responsabilitat patrimonial de l'Administració.

9. La potestat sancionadora de l'Administració. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador.

10. L'expropiació forçosa. Procediment general; especial referència a la determinació del preu just: elements que comprèn, procediment i criteris de valoració. Peculiaritats del procediment d'urgència.

11. Organització de la jurisdicció contenciós-administrativa: Identificació de l'òrgan jurisdiccional competent.

12. El procediment contenciós-administratiu. Règim jurídic. Les parts en el procés contenciós administratiu. Capacitat, legitimació representació i defensa.

13. El procediment contenciós-administratiu ordinari.

14. Els procediments especials. Els processos de protecció de drets fonamentals; matèria de personal i contenciós electoral. El procés de lesivitat.

15. Característiques i estructura del procediment abreujat.

16. Requisits per a la interposició del recurs contenciós-administratiu i els incidents quant a la seua admissió.

17. Mesures cautelars. Requisits i procediment per a la seua adopció.

18. Escrit de formalització de la demanda i de la contestació a la mateixa. Tipus de pretensions de les parts i la seua eventual acumulació.

19. La sol·licitud i pràctica de la prova.

20. Les sentència en el procés contenciós-administratiu. Altres formes de terminació del procés. La qüestió d'il·legalitat.

21. Execució de sentències en el procés contenciós-administratiu. Oposició a la execució. Execució provisional. L'extensió d'efectes de sentències.

22. La actuació de l´advocat en les fases del procés. Determinació dels costos del procés: Exigència d'advocat i/o procurador, determinació de les taxes i aplicació de les costes.

23. Qüestions prejudicials: penal, civil, laboral, mercantil. En particular, la qüestió de constitucionalitat davant el Tribunal Constitucional i la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la UE.

24. Les resolucions processals: tipus. Recursos contra resolucions del secretari judicial, recursos contra actuacions i diligències i recurs d'apel·lació.

25. El recurs de cassació comuna. El recurs de cassació per a la unificació de doctrina i recurs de cassació en interès de la llei.

26. Requisits i tramitació de l'incident de nul·litat d'actuacions en l'ordre contenciós-administratiu.

27. El règim jurídic de estrangeria.

28. Els procediments tributaris. La via econòmica-administrativa: la revisió dels actes administratius en matèria tributaria.