Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1.Institucions de Dret Valencià

1.1. Anàlisi de les institucions forals valencianes.

1.2. Anàlisi del mapa competencial actual de la Comunitat Valenciana.

1.3. Règim econòmic matrimonial.

1.4 Herència

 

2.Dret de danys i responsabilitat civil

2.1. Concepte i criteris de delimitació de la responsabilitat civil. Responsabilitat contractual i extracontractual. Pressupostos. Evolució

  Responsabilitat subjectiva o per culpa i responsabilitat objectiva. Responsabilitat penal derivada del delicte.

2.2. Elements de la responsabilitat civil.

2.3. Responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor. Valoració dels danys. Danys Corporals.- Lesions, Seqüeles. Determinació i Baremació.  Juí de Faltes. Juí Executiu de la Llei de l'automòbil.

2.4 Danys en el règim patrimonial de la família.

2.5. Responsabilitat de pares i centres docents.

2.6. Responsabilitat civil metgessa.

2.7. Responsabilitat civil per productes defectuosos.

3.Dret de família

3.1. Matrimoni

3.1.1. La promesa del matrimoni

3.1.2. Els requisits del matrimoni

3.2. Règim econòmic  matrimonial

3.2.1 Règim  econòmic matrimonial valencià.

            3.2.1. Societat a guanys

            3.2.2. Separació de béns

3.3. Les crisis matrimonials

 3.3.1. Separació i divorci de mutu acord: el conveni regulador: Contingut.

3.3.2. Separació i divorci contenciós:

                        3.3.2.a) Efectes respecte als fills

                        3.3.2.b) Qüestions conflictives patrimonials

3.4. Les unions de fet i les conseqüències de la seua ruptura

3.5. Accions de filiació i la seua connexió amb el concepte de persona

               3.5.1. La persona

3.5.2. Accions d'impugnació de la paternitat

3.5.3. Accions de reclamació de la paternitat

3.6. Protecció de menors

            3.6.1. Concepte de desemparament i situacions de risc

            3.6.2. Mesures de protecció dels menors

3.7. El Dret de Família i la seua connexió amb el Dret de Successions.

4.Propietat horitzontal

4.1. Règim legal de la propietat horitzontal: elaboració dels estatuts d'una comunitat.

4.2. El règim de les obres en la propietat horitzontal

4.1.1. Les obres en els elements privatius

4.1.2. Obres en elements comuns: aplicació de la doctrina de no anar en contra dels actes propis

4.3. El règim de la presa d'acords de la Junta General: casos conflictius.

5. Dret del consum

5.1. Les clàusules abusives en els contractes de servicis i béns immobles.

5.2. Contractes celebrats fora de l'establiment mercantil.

5.3. Contractes a distància.

5.4. Dret de Consum, turisme i viatges combinats.

6. Dret d'obligacions i contractes

6.1. Incompliment total i parcial de les obligacions.

6.2. Mesures de protecció del crèdit.

6.3. Vicis del consentiment i conseqüències.

6.4. Preparació, perfecció i consumació del contracte.

La compravenda.

Els Arrendaments: de local, de vivenda, d'obra. Arrendament d'Obra

7. Drets reals

Propietat i Possessió

7.1.   Dret d'usdefruit , ús i habitació.

7.2.Servituds

7.3.Protecció jurídica de la propietat i la possessió: accions

7.4.Hipoteca immobiliària