Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

PROVES D'AVALUACIÓ

Per a totes les assignatures del Grau s'ha definit un sistema d'avaluació que s'estructura en dues parts diferenciades descrites a continuació:

Examen final (70% de la qualificació final): Prova escrita cronometrada, efectuada sota control, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta a 5-6 preguntes. A l'examen es permetrà solament l'us d'una calculadora científica estandard. No realitzar aquesta prova implica no ser considerat presentat en la convocatòria.

Avaluació contínua (30% de la qualificació final): suposa la realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumnat, algunes de les proves que poden realitzar-se s'indiquen a continuació:

Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques. (20% de la qualificació final). És necessari realitzar les pràctiques de laboratori amb una nota major que 4 per a aprovar l’assignatura. No es permeten faltes en el laboratori. Si no podeu assistir un dia, busqueu una altra sessió de la mateixa pràctica.

El 10% restant podrà avaluar-se mitjançant :

Examens parcials (optatius). 

Es faran dos proves parcials, al mitad del curs i al final de decembre. És una prova escrita cronometrada, efectuada sota control, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta a 4-5 preguntes. A l'examen es permetrà solament l'us d'una calculadora científica estandard.

En cada examen s’avaluarà una part del temari. Els estudiants que traguen més de 4 en cada parcial estarán exempts de presentar-se a l’examen final, i tindran la nota mitjana. Els estudiants que traguen més de 4 en els dos parcials poden presentar-se a l’examen final per millorar la nota.

També es podrà tindre en compte l'avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.). (Fins a un 10% de la qualificació final)

Classes de problemes

Estes són classes participatives, es passa llista en cada grup de problemes. Consisteixen a preparar cada setmana 4-5 problemes que indica el professor. Els problemes indicats es posen en l’aula virtual. Els estudiants ixiran a la pissarra la major part dels dies i farem el problema conjuntament. L’assistència i efectivitat de la ressolució es califica i el resultat influeix en la nota de l’examen parcial.

Altres mecanismes
    Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.). (Fins a un 10% de la qualificació final)

    Avaluació de presentacions orals. (Fins a un 10% de la qualificació final)

    Avaluació de projectes en els quals l'alumne, l'alumna o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant-hi i integrant-hi coneixements interdisciplinaris. (fins a un 10% de la qualificació final)

   Avaluació de carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. (fins a un 10% de la qualificació final)

  Etc.

 

Nota 1: La no assistència a alguna de les avaluacions previstes comportarà automàticament una nota zero per a l'avaluació corresponent.

Nota 2: Cal recordar el caràcter selectiu de l'exercici extens que es realitzarà a final de curs (examen final), i en el que se exigirà una nota mínima per a poder superar l'assignatura de 4 punts sobre un total de 10. En cas de superar aquesta nota mínima, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

Nota 3: El promig de les notes de pràctiques haurà de ser igual o superior a 4 punts sobre un total de 10 per tal de poder superar l'assignatura. Si es compleix aquesta condició, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

Nota 4: L'avaluació de la segona convocatòria serà similar a  la primera convocatòria amb l’excepció de que la nota de l'avaluació continua per al càlcul de la nota final serà la mateixa que en la primera convocatòria.