Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

30%

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts

20%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

L'alumnat ha de superar amb un 5 cadascun dels treballs següents: Carpetes d'aprenentatge i / o portafolis, l'elaboració i / o exposició dels seus treballs, entrevista de tutorització i / o informes d'experts, el procés d'autoavaluació i l'avaluació entre els estudiants. D'acord amb l'article 6.1.g) sobre sistemes d'avaluació de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern nº 3, de 13 de març de 2017, «es donarà la consideració de "presentat" a una assignatura a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'hagi presentat a el percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifiqui en la guia docent, percentatge que , en tot cas, no podrà ser inferior a l'60% ».
El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació 

Per a cursar l'assignatura existeixen dos models de concreció del sistema d'avaluació:

A. Model de concreció "A" del sistema d'avaluació.

En aquesta opció és obligatòria l'assistència a les tutories de grup. Consta dels següents apartats:

1.Treball de grup (Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis):

Per a valorar el treball de grup es tindran en compte les competències bàsiques treballades en l'assignatura de manera col·laborativa:

- Categorització/indexació a partir de les qüestions bàsiques que orienten la reflexió en educació.

- Anàlisi, reflexió teòrica i argumentació del posicionament del grup sobre el fet educatiu. Aquesta, com a producte, es concreta en l'entrega final del treball realitzat pel grup.

El treball donarà una nota idèntica a cadascun dels membres del grup.

S'avaluarà mitjançant la Rúbrica de treball en grup que, al mateix temps, ofereix les orientacions bàsiques per a orientar el document escrit.

La nota mitjana dels treballs avaluats constituirà la nota final del grup que ha de ser igual o major de 5.

La nota de grup conformarà el 30% de la nota final. 

 

2. Treball individual (Elaboració i/o exposició de treballs):

Es realitzarà una prova escrita en línia de l'anàlisi d'un fragment o comentari de text en la que cal fer ús dels coneixements i recursos adquirits al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Es podrà utilitzar tot el material documental que l'estudiant desitge.

S'avaluarà mitjançant la Rúbrica de treball individual (que també ofereix les orientacions bàsiques per a realitzar el document escrit).

La nota ha de ser igual o major de 5.

La nota individual conformarà el 40% de la nota final. 

 

3.  Avaluació docent (Entrevista de tutorització i/o informes d'experts):

El professor de l'assignatura valorarà la implicació de l'estudiantat tant de manera presencial com en l'aula virtual (en els fòrums corresponents).

La nota d'avaluació docent conformarà el 20% de la nota final

 

4. Autoavaluació de l'estudiantat (Procés d’autoavaluació i avaluació entre estudiantat):

L'estudiantat realitzarà un informe d'autoavaluació de l'aprenentage realitzat en l'assignatura. Perquè es puga tindre en compte, aquest informé ha d'estar argumentat en funció dels criteris acordats en l'assignatura.

La nota d'autovaluació de l'estudiantat conformarà el 10% de la nota final. 

 

B. Model de concreció "B" del sistema d'avaluació.

L'estudiantat que no haja seguit el Model de concreció "A" del sistema d'avaluació ha de realitzar una prova escrita que constarà de dues parts:

1. Elaboració d'un treball escrit (idèntic a del Model de concreció "A" del sistema d'avaluació) (30% nota final).

2. Anàlisi de fragments o comentari de text (40% nota final).

A més, el professorat valorarà la participació d'aquest estudiantat en els fòrums de l'assignatura.

L'avaluació docent conformarà el 20% de la nota final.

Autoavaluació de l’estudiant (10% de la nota final).

Per a aprovar l'assignatura cal superar cadascuna de les dues parts bàsiques de la prova escrita.