Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent es planificarà de manera que conduïsca a la consecució dels objectius formulats per a l'assignatura. Es proposa una metodologia activa que combine activitats individuals i grupals i es promourà l'aprenentatge basat en la resolució de problemes clínics. Les diferents activitats es repartiran entre un horari presencial i un horari no presencial o de treball autònom per part dels alumnes. Els coneixements que l'alumne ha de saber seran adquirits mitjançant les següents activitats formatives presencials i no presencials.

Alternativament, i com a conseqüència de la COVID-19 les classes teòriques del professorat de l'assignatura poden impartir-se de manera online. En el cas que siguen presencials l'assistència queda limitada al 50% presencial (grups de laboratori alterns) i 50% per streaming.


8.1 TREBALL PRESENCIAL.

8.1.1. Sessions teòriques. Assistència a les classes teòriques presencials, on seran impartits els temes fonamentals, posant l'accent en els aspectes principals d'orientació diagnòstica i terapèutica de les principals patologies hematològiques i oncològiques. 

8.1.2. Sessions pràctiques: Les pràctiques permetran a l'alumne l'aprenentatge de competències tant en un nivell assistencial, com en aspectes ètics i de relació humana, tant amb els companys com amb els pacients.

8.1.3. Seminaris. L'assistència als seminaris és obligatòria. ja que els seminaris són part de la nota de l'assignatura es tindrà en compte l'assistència i participació en els seminaris. El seminaris a realitzar són un total de 12 seminaris, repartits en les següents àrees.

· Anatomia Patològica: 2 seminaris

· Salut Pública: 1 seminari

· Farmacologia: 1 seminari.

· Física: 2 seminaris.

· Psicologia: 1 seminari.

· Radiologia: 1 seminari.

· Hematologia: Es realitzaran 2 seminaris, de dues hores cadascun, amb casos clínics pràctics i interpretació de les proves bàsiques del laboratori d'Hematologia. En aquests seminaris s'exposaran i discutiran diversos casos clínics. 

· Oncologia: Es realitzaran 2 seminaris, de dues hores cadascun, amb casos clínics pràctics i interpretació de les proves bàsiques de diagnòstic. En aquests seminaris s'exposaran i discutiran diversos casos clínics. 8.1.4. Tutories. En les tutories s'inclouran fonamentalment casos clínics que serviran per a afermar els conceptes tractats prèviament i/o es destinaran a la resolució de dubtes, així com per a l'entrenament en proves d'avaluació. Les tutories seran, en principi, un total de 6 tutories:

· Hematologia: 3 tutories

· Oncologia: 3 tutories8.2 TREBALL NO PRESENCIAL.

Estudi personal de l'alumne: L'alumne haurà d'estudiar els llibres recomanats, consultar l'Aula Virtual i els documents allí mostrats així com accedir a la documentació i programes que s'establisquen per a la seua formació.

En finalitzar cada tema es posaran en l'Aula Virtual els documents que el professor considere necessaris. Es recomana que l'alumne repasse els temes d'histologia i fisiologia corresponent a l'Hematologia. Els professors podran preguntar sobre aquestes matèries tant en les classes presencials com en el mateix examen.