Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

· 30% observació i execució de tasques i pràctiques. Es divideix en dos apartats:

A) 20% Avaluació clínica objectiva i estructurada (ECOE). Nota mínima: 5/10

B) 10% Execució de pràctiques. Consistent en prova específica de coneixements pràctics en hematologia/oncologia (5%) i nota del tutor de pràctiques (5%). Nota mínima: 5/10

· 10% resolució d'exercicis i problemes: Avaluació de seminaris en prova final escrita . Nota mínima: 5/10

· 60% examen escrit. Valoració de coneixements teòric-pràctics en prova final escrita. Nota mínima: 5/10

Per tant la prova final escrita constitueix el 70% de la nota global de l'assignatura

Hi haurà un únic examen final el qual haurà d'aprovar-se amb una nota final de 5 sobre 10. 

Modalitat d'examen: Tipus test.

Nº preguntes: 100 (50 de cada part) 

Opcions: 4

Penalització: 3 preguntes malament resten una ben (-0.33 per cada pregunta mal).

Per a superar l'assignatura hauran de superar-se totes les parts de la mateixa. S'han d'aprovar ambdues parts per a aprovar l'assignatura, sense possibilitat de guardar part aprovada d'una convocatòria a una altra. Cadascuna de les parts ha de ser aprovada amb un 5, i el resultat final de l'avaluació teòrica serà la mitjana de les dues parts.
 

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.


L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (taller d'habilitats i simulació:nota del portafoli + notes tutor de pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria


Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.