Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1707 - Aparell Locomotor

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball presencial:

- SESSIONS TEÒRIQUES: Classes Magistrals impartides pel professor: Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes de l'1-41.

- SESSIONS PRÀCTIQUES (LABORATORI) Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb les anotacions i coneixements impartits en classe intentaran identificar les diferents estructures anatòmiques. Les sessions pràctiques seran un nombre de 8 repartides en: Pràctica 1. en el qual s'aplicaran els coneixements impartits en l'àrea de Física de l'Aparell Locomotor; Pràctica nº 2. en el qual se'ls explicarà com manejar-se en un quiròfan/sala de dissecció així com tècniques de sutures; Pràctiques 3-8 en les quals s'aplicaran sobre models anatòmics i cadàvers els coneixements impartits per l'àrea d'Anatomia de l'Aparell Locomotor. 


- SEMINARIS: Treball pràctic dirigit en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, els alumnes adquiriran els coneixements pràctics essencials en el procés d'ensenyament-aprenentatge, transmesos per un especialista. Durant aquest treball es prevaldrà el desenvolupament de capacitats cooperatives per part de l'alumne en una discussió en grup, amb vista a extraure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seua formació i treball personal.-TUTORIES: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències.Treball no presencial:

- Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

- Preparació i resolució d'exercicis i problemes

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.