Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1546 - Filosofies del Gènere

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura és imprescindible realitzar la prova de l'examen escrit (b.2). L'estudiantat ha d'aconseguir una nota mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura. L'estudiantat que no tinga un 80% d'assistència a classes no podrà realitzar presentació oral (prova b3).

Desglossament: L'examen escrit (b.2) s'avaluarà sobre 6, i cal tenir un 3,5 per a poder sumar els punts de les proves de treball (b.1.) i exposició oral (b.3). És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 3,5 (sobre 6) com a mínim en la prova b.2 (examen escrit).


b) Les proves a superar són les següents:


b.1) Elaboració de treballs acadèmics 20%


b.2) Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 60%


b.3) Presentacions orals i pòsters 20%


Es considera que la presentació a l'examen escrit és presentació a la convocatòria. La resta de proves no es considera com a presentació a convocatòria.

L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs. Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme exclusivament al llarg del semestre en què s’imparteix la docència. En la segona convocatòria es guardarà la nota de la primera convocatòria.