Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L’alumnat ha de presentar-se i superar cadascuna de les parts de l’avaluació amb un 50 % de la nota perquè es puga fer el sumatori de les proves i considerar-lo com a presentat a una convocatòria:

Pràctiques:

- Comentari de text: l’alumnat desenvoluparà les activitats referents a la lectura dels clàssics  [2 punts].

- Participació de l'alumnat en la lectura i interpretació dels textos en classe [2 punts].

Examen escrit: l’examen escrit constarà de sis preguntes breus de desenvolupament, relacionades amb el temari tant teòric com pràctic [6 punts].

Es considerarà "no presentat" quan l'alumnat no s'haja presentat a l'examen.

L'examen és recuperable a la resta de convocatòries del curs. Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del semestre en el qual s'imparteix la docència. A la segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.