HP1539 - Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La nota mínima per a superar l’assignatura serà l’obtenció de 5 punts en la ponderació global, amb els següents requisits a l’hora de calcular la nota mitjana.

Obtenció d’almenys un 5 sobre 10 a l’examen escrit.
Obtenció d’almenys un 4 sobre 10 en l’avaluació dels diferents apartats d’avaluació pràctica.
Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'avaluació de l'assignatura quan haja fet l'examen. No obstant això, la presentació dels treballs requerits serà indispensable per a aprovar l'assignatura. Si la part pràctica està suspesa en primera convocatòria, caldrà recuperar-la per a la segona convocatòria de la mateixa manera que l'examen.